ประชุมและจัดทำตารางสอน ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุภาวดี สิงห์ชัย หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

และคณะกรรมการจัดทำตารางสอนของทุกแผนกวิชา เข้าร่วมประชุมและจัดทำตารางสอน ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ณ ห้องสื่อการสอนภาษาจีน

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน