ประชุมหัวหน้าแผนกวิชาทุกสาขาวิชา และหัวหน้างาน ฝ่ายวิชาการ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าแผนกวิชาทุกสาขาวิชา และหัวหน้างาน ในฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน