ประชุมฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

พร้อมด้วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ธุรการ ในฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนงาน ปรึกษาหารือในหน้าที่

งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิทยาลัยฯ เพื่อดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565

ณ ห้องประชุมคุณยายลออ

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน