วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนสามัญ แจ๊ส เพลิน อิงลิช ที่ได้บริจาคเครื่องพิมพ์

EPSON รุ่น EcoTank L3210 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับครูชาวต่างประเทศ

และใช้ในการพิมพ์เอกสารการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ