เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการดำเนินงานการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา

ในการเข้าและออกสถานศึกษาควบคุมดูแลความประพฤติ ความมีระเบียบวินัย และการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา

โดยมีทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลบางปะกอก 1 บริการตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยฯ

กิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ และการชี้แจงข่าวสารจาก ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างานปกครอง

และหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ณ ลานอเนกประสงค์

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน