การอบรมและทดสอบผู้สัมผัสอาหาร ในระบบของกรมอนามัยและเว็บไซต์สำนักความร่วมมือ

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายจีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา รักษาราชการแทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

และนางสาวจุฑามาศ บุญมี หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการจัดการอบรมและทดสอบผู้สัมผัสอาหาร

ในระบบของกรมอนามัยและเว็บไซต์สำนักความร่วมมือ ให้กับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา และผู้จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

เพื่อดูแล และส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็ม ศักยภาพ ผ่านสื่อวิดิโอ จากกรมอนามัย

และทำแบบทดสอบความรู้การอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบ Google Form เพื่อประเมินผล

ณ ห้องประชุมสมเด็จปุ่ณ ปุณฺณสิริ อาคาร 5 ชั้น 2

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน