วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนเข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชากาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

พร้อมด้วยนายจีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชากาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

ระดับภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33

ประจำปีการศึกษา 2564

ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้นท์ ซิตี้ จังหวัดระยอง