การประชุมชี้แจงเกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challeng)

และทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ

นางสาวประคอง หลักคำ นางสาวจุฑามาศ ศรีทองคำ และคณะกรรมการดำเนินงาน

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challeng)

และทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ในรูปแบบออนไลน์

ณ ห้อง Chetupon Chanel

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน