การประชุม ชี้แจงรายละเอียดในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร (อศก.)

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

คณะผู้บริหารครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประขุม ชี้แจงรายละเอียดในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร (อศก.) ให้กำลังใจ และแนวทางการปฏิบัติครูผู้ฝึก ซ้อมและตัวแทนนักเรียนนักศึกษา

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม และลานอเนกประสงค์

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน