การประชุมเตรียมความพร้อมการพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน พร้อมด้วย

นายจีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ณ ห้องประชุมองค์การองค์การนักวิชาชีพฯ

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน