การประชุม ทบทวน แผนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาในการเรียน ระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าแผนกวิชา ทุกสาขาวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานการเงิน

เข้าร่วมการประชุม ทบทวน แผนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาในการเรียน ระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน