การประชุมการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการดำเนินงาน

เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม การเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

และทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน