การประชุม ทบทวน แผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ (หมวดเลือกเสรี) ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 นายอัฐพล ผลพฤกษารองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาทุกสาขาวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานการเงิน

เข้าร่วมการประชุม ทบทวน แผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ (หมวดเลือกเสรี) ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน