ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการองค์การ เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค

วันอังคารที่ 13 มกราคม 2565 รองฝ่ายพัฒนาฯ,หัวหน้างานกิจกรรม ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการองค์การ

เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)

ณ ห้องประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน