ประชุมการปรับหลักสูตรทวิภาคี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก แผนกวิชาการตลาด

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

พร้อมด้วยครูแผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมประชุม การปรับหลักสูตรทวิภาคี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก แผนกวิชาการตลาด

เพื่อวางแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทวิภาคี ระดับ ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน