โครงการประชุมสัมมนา และแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

เป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมสัมมนาแนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้ความรู้ และข้อมูลการศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับ ปวช.

เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางพิจารณาในการศึกษาต่อ และการมีงานทำ ให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป

ดำเนินโครงการโดย งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 7 ชั้น 2

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน