สร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับ โรงแรม Banyan Tree Bangkok

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

นายจีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

หัวหน้าความร่วมมือ ตัวแทนครู แผนกวิชาการโรงแรม และแผนกวิชาการตลาด ศึกษาดูงาน และร่วมปรึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

เพื่อหาแนวทางในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และการเข้าฝึกงานในอนาคต ร่วมกับ โรงแรม Banyan Tree Bangkok