ผลการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มSUP Flair Bartender Competition

นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

มอบหมายให้นายภัทรดร เวฬุกานนทฺ์ และนางสาวชุติมา ตาเดอิน

นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะการผสมเครื่องดื่ม SUP Flair Bartender Competition 2022

ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลการแข่งขัน ทักษะการผสมเครื่องดื่ม SUP Flair Bartender Competition 2022

รางวัลชนะเลิศ : นายพิพัฒน์ สินเพ็ง แผนกวิชาการโรงแรม ระดับ ปวส. 2 ห้อง 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นายธนกฤต แซ่เตีย แผนกวิชาการโรงแรม ระดับ ปวช. 2 ห้อง 3