เผยแพร่ผลงานผู้บริหาร (งานวิจัย)

นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน)


 

นางสาวสุจิตรา เกิดผล

(รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)


 

นางรุ่งทิวา โตจำสี

(รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ)


 

นายชาญ งามสิริพร
(รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา)


 

ดร. แสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์

(รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร)