การนำเสนอ อุปกรณ์ตรวจจับอัตลักษณ์บุคคล และตรวจจับอุณภูมิ

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ตัวแทนคณะผู้บริหาร หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ หัวหน้างานปกครอง หัวหน้างานครูทีป่รึกษา หัวหน้างานอาคาร

และสถานที่ เข้าร่วมการรับฟัง การนำเสนอ อุปกรณ์ตรวจจับอัตลักษณ์บุคคล และตรวจจับอุณภูมิ

จากบริษัท โปร ไซเบอร์ เรโซลูชั่น จำกัด

ณ ห้องสื่อการเรียนรู้ภาษาจีน

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน