ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม การจัดสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านาชีวศึกษา

(Vocational National Educational Test : V-NET)

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษารุงเทพมหานคร

และนางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม การจัดสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านาชีวศึกษา

(Vocational National Educational Test: V-NET) สถาบันการอาชีวศึกษารุงเทพมหานคร ด้วยระบบดิจิทัล

ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ปวช. 3

ดำเนินงานโดย งานวัดผลและประเมินผล

ณ สนามสอบวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน