ประชุมการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน (ซัมเมอร์) ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

คณะผู้บริหาร หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้างานทะเบียน และหัวหน้าแผนกวิชา ทุกสาขาวิชา

เข้าร่วมการประชุม การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน (ซัมเมอร์) ประจำปีการศึกษา 2564

โดยมีการกำหนดปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน การรับลงทะเบียน และรายวิชาที่จะเปิดสอนภาคฤดูร้อน

ณ ห้องสื่อการเรียนรู้ภาษาจีน

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน