การนำเสนอ อุปกรณ์ตรวจจับอัตลักษณ์บุคคล และตรวจวัดอุณภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

คณะผู้บริหาร หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ หัวหน้างานปกครอง หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้างานพัสดุ และหัวหน้างานอาคารสถานที่

เข้าร่วมการรับฟัง การนำเสนออุปกรณ์ตรวจจับอัตลักษณ์บุคคล และตรวจวัดอุณภูมิ

จากบริษัท เอ.พี.พี, บริษัท Student Care Solution และบริษัท โปร ไซเบอร์ เรโซลูชั่น จำกัด

เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจ ในการคัดเลือก และนำมาติดตั้งบริเวณขุดคัดกรองทางเข้าด้านหน้าวิทยาลัยณ

ห้องสื่อการเรียนรู้ภาษาจีน

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน