ประชุมเพื่อรับทราบ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบ GAT/PAT

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

คณะผู้บริหาร หัวหน้างานวัดและประเมินผล พร้อมด้วยคณะกรรมการคุมสอบ GAT/PAT ร่วมประชุมเพื่อรับทราบ

และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบตาม,าตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดการประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์