การทดสอบความถนัดทั่วไป GAT/PAT 2565

วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2565 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เป็นสนามสอบ การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

และ การทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) )ระจำปีการศึกษา 2565 สําหรับผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 หรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท๋าขึ้นไป โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)