ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ตัวแทนคณะผู้บริหาร หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา และหัวหน้าแผนกวิชา ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

เรื่อง การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน