ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนหน้าพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 6 ชั้น 2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนหน้าพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 6 ชั้น 2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/03/2565)


เอกสารเพิ่มเติม แบบ ปร.4, ปร. 5, ปร. 6 (31/03/2565)


เอกสารเพิ่มเติม แบบรูปแบบรายการห้องปฏิบัติการส่วนหน้าแผนกวิชาการโรงแรม (31/03/2565)


เอกสารเพิ่มเติม ร่างขอบเขตงาน (TOR) รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนหน้า และครุภัณฑ์ (31/03/2565)