ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบริษัท ห้างร้านชุดเครื่องแบบนร. / นศ.

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้

นางสาวสุจิตรา เกิดผล หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ รักษาราชการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก บริษัท/ ห้างร้าน ชุดเครื่อง แบบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน