ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ Fix It Center1/2565

 

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

คณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินโครงการ และตัวแทนชุมชน เข้าร่วมการประชุม การดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชุน (Fix It Center)

ในการเลือกชุมชนเป็นพื้นที่ดำเนินการ บริบทของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมซ่อม กิจกรรมสร้างอาชีพใหม่ หรือต่อยอดให้กับชุมชน

และการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Google Meet

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ดำเนินงานโดย งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน