โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 2565
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
คณะผู้บริหาร หัวน้าแผนกวิชาทุกสาขาวิชา หัวหน้างานปกครอง หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล หัวหน้างานทะเบียน
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และจัดหางาน หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาล ครูที่ปรึกษา และนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
และโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับฟังการบรรยาย สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด (Covid - 19) การจัดการเรียนการสอน และการชี้แจงรายละเอียดข้อมูล ข้อกำหนดของนักเรียน นักศึกษา ทราบโดยทั่วกัน
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 7 ชั้น 2
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน