การประชุมเพื่อพิจารณาวางแผนเปิดหลักสูตรร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางสาวชมพูนุข บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหาร และหัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
เข้าร่วมการประชุมพิจารณาวางแผนเปิดหลักสูตรร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนสาขา E-Commerce
ในสาขาวิซาที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เรียนในประเทศไทย ๑ ปี เรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ๑ ปี
ได้รับวุฒิของทั้งสองประเทศ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการประสานงานจากบริษัท
Tang International Education & Technology ว่า วิทยาลัย Zhengzhou Technical College
มีความประสงค์จะทำความร่วมมือกับวิทยาลัยในนสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Co-Certificate สาขาวิชา Ecommerce
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน