ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมผู้ปกครอง 1/2565
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมการประชุม เตรียมการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ นโยบายจากท่านผู้บริหาร ได้พบครูที่ปรึกษา
พร้อมหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน