การเตรียมความพร้อม ครูที่ปรึกษาในการประชุมผู้ปกครอง
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินงาน ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการประชุม
การเตรียมความพร้อม การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายจากท่านผู้บริหาร
ได้พบครูที่ปรึกษา พร้อมหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ โดยการประชุมในรูปแบบ ออนไลน์ (Online)
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน