การประชุมเตรียมความพร้อมสาขางานธุรกิจอาหารและบริการ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นางสาวคณัสณันท์ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
คณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญาตรี) สาขาวิชาการตลาด หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ ในการจัดเตรียมหลักสูตร
และตารางเรียน ของสาขางานธุรกิจอาหารและบริการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน