การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนนำลูกเสือวิสามัญ จำนวน 1 กอง และเนตรนารีวิสามัญ จำนวน 1 กอง
เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565
ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565
ณ สนามเทพหัสดิน กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยการถ่ายทอดสดและบันทึกคลิปวิดีโอการประกวดฯ
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน