ประกาศวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

เรื่อง การหยุดเรียนกรณีพิเศษในวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2565

และการเรียนการสอนชดเชย ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 และ วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2565

*** ให้หัวหน้าห้อง หรือตัวแทนห้องมารับเอกสารแจ้งผู้ปกครอง ที่งานหลักสูตร ห้อง 124 ***