การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2566
(ประเภท โควต้าสถานศึกษา)

*** หมายเหตุ : ในรอบโควตาสถานศึกษารับเฉพาะนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาอื่นเท่านั้น ***

ติดต่องานทะเบียน วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน : งานทะเบียน วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน