ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแสดงรำ ชุดราษฎร์บูรณะ ศีลบวร ในพิธีตรวจการคณะสงฆ์แขวงราษฎร์บูรณะ
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดร.คณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
มอบหมายให้งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ด้านสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ) ส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมแสดงรำ ชุดราษฎร์บูรณะ ศีลบวร ในพิธีตรวจการคณะสงฆ์แขวงราษฎร์บูรณะ ประจำปี พ.ศ.2566
เพื่อเป็นการร่วมมือในการจัดกิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับวัด ซึ่งเป็นเครือข่ายสถานศึกษา
โดยมีรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1.นายชญานินท์ เติดสงค์ ตล. 3.2
2.นางสาวณัฐมน สุขเจริญ กต. 1.1
3.นางสาวกัญญารักษ์ สมกลาง บช. 3.1
4.นางสาวธนัชพร ทองจันดา บช. 3.1
5.นางสาวเมธาวี เครือตา คพ. 3.5
6.นายธราเทพ ขามเดช ตล. 2.2
และ 7.นายปริวัฒน์ ทรายอ่อน บช. 2.1
ครูผู้ควบคุม
นางสาวปภัสสร นครไพร ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
และนางสาวปัทมาวรรณ ดิษฐ์สูงเนิน ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ณ วัดประเสริฐสุทธาวาส แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน