: : : กัญชา (Cannabis) : : โทษทางกฏหมาย : :

กัญชา (Cannabis) 
   สำนักงาน ปปส
   สถาบันธัญญารักษ์
   NCTC
   ASPAC - NGP
   สุขบัญญัติ
   สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
   สำนักนายกรัฐมนตรี
   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
            
            
 
 
 
 
 
Home : : หน้าแรกยาเสพติดMusic : : MVบทความลิงค์อื่น ๆContact : : Me
โทษทางกฎหมาย
          จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
สรุปข้อหาและบทลงโทษ ดังนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อหา

บทลงโทษ

     ผลิต นำเข้า หรือส่งออกจำหน่าย
หรือครอบครองเพื่อจำหน่าย
     - จำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปีและปรับตั้งแต่2 หมื่นบาท
ถึง 1 แสน 5 หมื่นบาท
     ครอบครอง      - จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หากเป็น
พืชกระท่อม ต้องจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ปี และ
ปรับไม่เกิน 1หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (กรณีมียาเสพติด
ให้โทษ ในประเภทที่ 5 ตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป ถือว่าเป็น
การครอบครองเพื่อจำหน่าย)
     เสพ      - จำคุกตั้งแต่ 1 ปีและปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหากเป็นพืชกระท่อมต้องจำคุกไม่เกิน 1เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 พันบาท