: : : หน้าแรก : : : ความรู้เรื่องยาเสพติด : : :
 
       สำนักงาน ปปส   สำนักงาน ป.ป.ส.เป็นหน่วยงานกลาง    ในการกำหนดยุทธศาสตร์และ บริหารจัดการอย่างบูรณาการ
   ในการป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด
    สถาบันธัญญารักษ์  พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้
   เทคโนโลยี ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ประสานความ
   ร่วมมือเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
    ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด   เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้
  ประสบการณ์การทำงานของนักวิจัย นักวิชาการ และ ผู้ปฏิบัติ
  งานด้านยาเสพติดของหน่วยงาน ต่าง  ๆ  ของประเทศไทย
  และ ประเทศในอนุภูมิภาค...
    สมาคมองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อการป้องกัน และ
  แก้ไขปัญหายาเสพติด ภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิค  
  
มาคมพัฒนาองค์กรเอกชน  เพื่อการป้องกัน  และแก้ไข
  ปัญหายาเสพติด  ภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิค... 
ดูทั้งหมด


 
   สำนักงาน ปปส
   สถาบันธัญญารักษ์
   NCTC
   ASPAC - NGP
   สุขบัญญัติ
   สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
   สำนักนายกรัฐมนตรี
   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
            
            
 
 
 
 
 
ความรู้
บทความ
เพลง
วิดีโอ
        ประวัติยาเสพติด
             ยาเสพติด  ซึ่งเป็นปัญหาของชาติอยู่ในขณะนี้
    มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะ
    มนุษย์ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  มาเป็นเวลาช้านาน
    บางชนิดก็ให้ทั้งคุณประโยชน์และโทษ  
บางชนิดก็มี
    แต่โทษภัยเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันมียาเสพติดชนิด
    ต่าง ๆ ในท้องตลาดมากกว่า 120 ชนิด...
 

มีต่อ >>
  เราและนาย
  เด็กเสเพล   ครึ่งหนึ่งของชีวิต
  18 ฝน   ข้องใจ
  เพื่อนกัน   อดใจไม่ไหว
  
มิวสิควิดีโอ : : น้ำตาแม่
ภาพเหตุการณ์ผู้ติดยา
น้ำตาแม่
เหตุการณ์ผู้ติดยา
Home : : หน้าแรกยาเสพติดMusic : : MVบทความลิงค์อื่น ๆContact : : Me
        ความหมายของยาเสพติด 
                ยาเสพติด  หมายถึง  สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นี้
    ตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมี่อนำเข้าสู่
    ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด  หรือ
    ด้วยวิธีการใด ๆ   แล้ว  ทำให้เกิดผลต่อร่างกาย และ
    จิตใจ  นอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดการเสพติดได้ หาก
    ใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง...
                                             

        ประเภทของยาเสพติด
     จำแนกตามการออกฤทธิ์  ต่อระบบประสาท
   แบ่งเป็น ๔ ประเภท 
         ๑. ประเภทกดประสาท
         ๒. ประเภทกระตุ้นประสาท
         ๓. ประเภทหลอนประสาท
         ๔. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน

     จำแนกตามแหล่งที่เกิด ซึ่งจะ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
         ๑. ยาเสพติดธรรมชาติ
         ๒. ยาเสพติดสังเคราะห์

     แบ่งตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ
   พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท...
                                             

        10 ประการห่างไกลยาเสพติด
    ๑.  เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม...
    ๒.  เมื่อมีปัญหาควรปรึกษาครอบครัว...
    ๓.  หลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากผู้ติดสิ่งเสพย์ติด...
    ๔.  ถ้าพบคนกำลังเสพสิ่งเสพย์ติด...
    ๕.  ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยา...
    ๖.  ต้องไม่ให้ความร่วมมือ...
    ๗. ไม่หลงเชื่อคำชักชวนโฆษณา...
    ๘. ไม่ใช้ยาอันตรายทุกชนิด...
    ๙. ต้องรีบแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบ...
    ๑๐.  ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา...

        วิธีปฏิเสธ
    ๑.  พูดว่า "ไม่ล่ะ ขอบคุณ" ...
    ๒. 
ให้เหตุผลหรือข้อแก้ตัว...
    ๓.  
กล่าวคำปฏิเสธซ้ำ หรือ พูดคำว่าไม่ตลอด...
    ๔.  เดินหนี...
    ๕.  เปลี่ยนเรื่องคุย...
     ๖.  หลีกเลี่ยงสถานการณ์
     ๗.  เมินเฉย ไม่สนใจ

        ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยาเสพติด
             ยาเสพติด คือ สารใด ๆ ก็ตามที่ไม่ใช่อาหาร
    ซึ่งสามารถมีผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายและ
    จิตใจ ยาเสพติดแบบที่เรียกว่า   ยาเปลี่ยนสภาพจิตใจ
    สามารถเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก  และ การกระทำ
    ของบุคคลได้...

Clock