Get Adobe Flash player
Home ครูประจำแผนก

ครูประจำแผนก

อ.นิสา  นิลคูหา

อ. ภรณี  มนูญพร

(หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและบริการระดับ ปวช.)

(หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและบริการระดับ ปวส.)

อ.เบญจมาภรณ์ อินทรพิมาย

อ.วริษฎา ใจเย็น

อ.อภิกฤช เวฬุกานนท์

อ.หนึ่งฤทัย  ขอแช่มกลาง

อ.ชุติมา ตาเดอิน

อ.นริศรา ถนอมเผ่า

 

อ.ศุภกิจ ดวงไพสิฐ