Home ระเบียบวิทยาลัย การตัดคะแนน

ค้นหา

Rms2012

alt

ฝ่าย/หน่วยงาน

PLC

รายละเอียดรายการบัญชี

รายงานทางการเงิน

โรงเรียนคุณธรรม

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

ห้องสมุด

ประกันคุณภาพ

alt

alt

alt

ข้อสังเกตุ
  • DB function failed with error number 1064
    You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 1 SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS jos_cdattachments (`id` INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,`articleid` INT(11) UNSIGNED NOT NULL,`userid` INT(11) UNSIGNED NOT NULL,`file` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',`title` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',`desc` MEDIUMTEXT DEFAULT '',`type` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',`size` INT(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,`access` INT(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,`password` VARCHAR(255) DEFAULT '',`published` INT(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,`created` DATETIME DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',`modified` DATETIME DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',`modifiedby` INT(11) DEFAULT 0,`downloaded` INT(11) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (`id`)) TYPE=MyISAM;

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 แห่งระเบียบกรมอาชีวศึกษา

ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติเพื่อพิจารณาลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2534
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนจึงกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณา และวิธีการลงโทษนักเรียนนักศึกษาดังนี้

 

ข้อ 1.

ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ และลงโทษนักเรียน - นักศึกษา 
พ.ศ. 2537"

 

ข้อ 2.

ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นไป

 

ข้อ 3.

บรรดาระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวกับการตัดคะแนนความประพฤติ และการลงโทษนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 

ข้อ 4.

การลงโทษนักเรียนนักศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจตามความเหมาะสมดังนี้
1. ว่ากล่าวตักเตือน
2. ทำกิจกรรม
3. ตัดคะแนนความประพฤติ
4. ทำทัณฑ์บน
5. พักการเรียน
6. ให้ออก
7. คัดชื่อออก

 

ข้อ 5.

นักเรียนนักศึกษา อาจถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ทำทัณฑ์บน และ พักการเรียนในความผิดคราวเดียวกันก็ได้

 

ข้อ 6.

อำนาจการตัดคะแนนความประพฤติ และการลงโทษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. การตัดคะแนนครั้งละ 5 คะแนนให้อยู่ในอำนาจ และดุลยพินิจของครูอาจารย์ แต่ละท่าน
2. การตัดคะแนนครั้งละ 10 คะแนนให้อยู่ในอำนาจ และดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา ผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษา
    หรือหัวหน้างานปกครอง
3. การตัดคะแนนครั้งละ 15 คะแนน ให้อยู่ในอำนาจและดุลยพินิจของ คณะกรรมการ
4. การทำทัณฑ์บนให้อยู่ในอำนาจและดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้างานปกครอง
    หรือคณะกรรมการ
5. การพักการเรียนให้อยู่ในอำนาจและดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้างานปกครอง
    หรือคณะกรรมการ
6. การให้ออกหรือการคัดชื่อออกให้อยู่ในอำนาจและดุลยพินิจของคณะกรรมการ

 

ข้อ 7.

การพิจารณาความผิดในการตัดคะแนนความประพฤติให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 

1.    ความผิดที่ถูกตัดคะแนน 5 คะแนน

   

1.1  แต่งกายผิดระเบียบของวิทยาลัย
1.2  มีบุหรี่ไว้ในครอบครอง หรือสูบบุหรี่ในเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา
1.3  ออกนอกบริเวณสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต
1.4  มีอุปกรณ์การพนันไว้ในครอบครอง
1.5  นำอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ขึ้นบนอาคารเรียน
1.6  นำบุคคลภายนอกเข้าภายในบริเวณวิทยาลัยฯ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
1.7  ลักษณะความผิดอื่น ๆ ตามที่ครูอาจารย์เห็นสมควร เช่น เข้าเรียนสาย 
       หลบเลี่ยงการเข้าแถว กิริยามารยาทไม่เหมาะสม ฯลฯ

 

2.     ความผิดที่ถูกตัดคะแนน 10 คะแนน

   

2.1  แต่งกายผิดระเบียบเป็นอาจิณ และถูกว่ากล่าวตักเตือนเป็นประจำ หรือไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
        นักศึกษาอย่างยิ่ง
2.2  แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
2.3  ขัดคำสั่งอันชอบธรรมของครู - อาจารย์ 
2.4  เข้าบริเวณสถานที่อันไม่สมควร เช่น โรงบิลเลียด โต๊ะสนุกเกอร์ โรงอาบอบนวด สถานการพนัน 
        สถานเริงรมย์ ร้านตู้เกม ฯลฯ 
2.5  แต่งเครื่องแบบเข้าชมมหรสพ เที่ยวเตร่ หรือมั่วสุมในห้างสรรพสินค้า ที่สาธารณในระหว่างเรียน
2.6  พูดเท็จ ทำรายงานเท็จ หรือทำหลักฐานเท็จ
2.7  ขีดเขียนข้อความ หรือกระทำการใด ๆ เป็นเหตุให้สถานศึกษาสกปรก
2.8   ลักษณะความผิดอื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสถานศึกษา ผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษา หรือหัวหน้างานปกครองเห็นสมควร 
        เช่น หลบเลี่ยง การลงโทษ ก่อเหตุทะเลาะเบาะแว้ง ปีรั้ว

 

3.

ความผิดที่ถูกตัดคะแนน 15 คะแนน

 

 

3.1  ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือก่อการทะเลาะวิวาท หรือกระทำใด ๆ อันก่อให้เกิดการแตกความสามัคคี
3.2  ยุยงส่งเสริมผู้อื่นให้เกิดความกระด้างกระเดื่องและฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา
3.3  ดื่มสุรา ของมึนเมา หรือเสพสิ่งเสพติด จนมีอาการมึนเมาในเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา
3.4  เล่นการพนัน
3.5  มีอาวุธทุกชนิด หรือวัตถุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไว้ในครองครอง
3.6  ลบหลู่ครู - อาจารย์
3.7  นำเข้ามาหรือมีของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดไว้ในครองครอง
3.8  ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของวิทยาลัย
3.9  ทุจริตในการสอบ
3.10 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของวิทยาลัย
3.11 กระทำความผิดหรือประพฤติไม่เหมาะสมอื่นใด ๆ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาว่าเป็นความผิดสถานหนัก
         เช่น พ่น หรือทาสีตามผนังวิทยาลัย

 

ข้อ 8.

นักเรียนนักศึกษาที่ทำความผิด ซึ่งควรได้รับโทษสถานหนักกว่าระดับโทษในข้อ 3. (1) (2) (3) ไม่ว่าจะเคยถูกตัดคะแนนความประพฤติมาก่อนหรือไม่ก็ตาม หัวหน้าสถานศึกษา ผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้างานปกครองอาจลงโทษทำทันฑ์บน พักการเรียน ให้ออก หรือคัดชื่อออกได้

 

ข้อ 9.

การพิจารณาความผิดใน "การทำทัณฑ์บน" ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 

1. ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ตั้งแต่ 20 คะแนน
2. ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
3. ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
4. ก่อการทะเลาะวิวาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ โดยมีหรืออาวุธหรือการรุมทำร้าย
5. ทำลายทรัพย์สินของวิทยาลัย
6. กระทำความผิด หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมอื่นใด ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าสมควรรับโทษนี้

 

ข้อ 10.    การพิจารณาความผิดใน "การให้ออก" ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 

1. ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันตั้งแต่ 60 คะแนน ภายในภาคการเรียนเดียวกัน 
2. เคยถูกลงโทษทำทัณฑ์บนมาแล้วแต่ไม่เข็ดหลาบ
3. ก่อการทะเลาะวิวาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยมีหรือใช้อาวุธ หรือเป็นการรุมทำร้าย
4. ก่อการทะเลาะวิวาทโดยมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วย
5. มีไว้ในครอบครอง และ/หรือ เสพยาเสพติดประเภทร้ายแรง เช่น ผงขาว เฮโรอีน มอร์ฟีน เป็นต้น
6. กระทำความผิด หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าสมควรรับโทษนี้

 

ข้อ 11.

การพิจารณาความผิดใน "การให้ออก" ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันตั้งแต่ 60 คะแนน ภายในภาคการเรียนเดียวกัน 
2. เคยถูกลงโทษทำทัณฑ์บนมาแล้วแต่ไม่เข็ดหลาบ
3. ก่อการทะเลาะวิวาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยมีหรือใช้อาวุธ หรือเป็นการรุมทำร้าย
4. ก่อการทะเลาะวิวาทโดยมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วย
5. มีไว้ในครอบครอง และ/หรือ เสพยาเสพติดประเภทร้ายแรง เช่น ผงขาว เฮโรอีน มอร์ฟีน เป็นต้น
6. กระทำความผิด หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าสมควรรับโทษนี้

 

ข้อ 12.

การพิจารณาความผิดใน "การคัดชื่อออก" ถ้านักเรียน นักศึกษาที่กระทำความผิดตามข้อ 11 และหัวหน้าสถานศึกษา ผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้างานปกครอง หรือครูอาจารย์ ที่ได้รับมอบหมาย ได้เชิญบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมารับทราบเหตุผลและรายละเอียด แต่ไม่มาภายในกำหนดเวลาอันควร ให้แจ้งเหตุผลแก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้ทราบทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนแล้วรายงาน ขออนุญาต คัดชื่อนักเรียนนักศึกษาออกจากวิทยาลัย

 

ข้อ 13.

เมื่อได้ตัดคะแนนความประพฤติไม่น้อยกว่า 10 คะแนน ต้องเชิญผู้ปกครอง มารับทราบรายละเอียด และยอมรับว่าจะดูแล ตักเตือน ห้ามปราบ มิให้นักเรียนนักศึกษากระทำความผิดระเบียบวิทยาลัยอีก โดยออกจดหมายฝากไปกับนักเรียน นักศึกษา หรือทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน การลงโทษทำทัณฑ์บน พักการเรียน ให้ออก ต้องออกจดหมายเชิญผู้ปกครองเพื่อมารับทราบเหตุผล ก่อนการลงโทษโดยออกจดหมายฝากไปกับนักเรียน นักศึกษา หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 

ข้อ 14.

การดำเนินการในการทำทัณฑ์บน การพักการเรียน การให้ออก การคัดชื่อออกให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2515

 

ข้อ 15.

การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบกรมอาชีวศึกษา ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ เพื่อพิจารณาลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2534