Home ระเบียบวิทยาลัย ข้อปฏิบัติของนักเรียน

ค้นหา

Rms2012

alt

ฝ่าย/หน่วยงาน

PLC

รายละเอียดรายการบัญชี

รายงานทางการเงิน

โรงเรียนคุณธรรม

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

ห้องสมุด

ประกันคุณภาพ

alt

alt

alt

ข้อสังเกตุ
  • DB function failed with error number 1064
    You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 1 SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS jos_cdattachments (`id` INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,`articleid` INT(11) UNSIGNED NOT NULL,`userid` INT(11) UNSIGNED NOT NULL,`file` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',`title` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',`desc` MEDIUMTEXT DEFAULT '',`type` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',`size` INT(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,`access` INT(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,`password` VARCHAR(255) DEFAULT '',`published` INT(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,`created` DATETIME DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',`modified` DATETIME DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',`modifiedby` INT(11) DEFAULT 0,`downloaded` INT(11) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (`id`)) TYPE=MyISAM;

 

1.  ระเบียบการแต่งกาย

 

วิทยาลัยถือว่าการแต่งกายถูกระเบียบเป็นการฝึกให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีระเบียบและภาคภูมิใจในเครื่องแบบของตน ฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ผู้ปกครองและตัวนักเรียนนักศึกษาได้ทำสัญญาไว้กับทางวิทยาลัยด้วย การแต่างกายให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของวิทยาลัยโดยเคร่งครัด หากวันใดนักเรียนนักศึกษา มีความจำเป็นต้องแต่งกายผิดระเบียบ จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

1.1 รายงานตัวต่อหัวหน้างานปกครองทันทีที่ไปถึงวิทยาลัย
1.2 ขอรับบัตรอนุญาตจากหัวหน้างานปกครองไปติดที่เหนือกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2 หรือกระเป๋าให้เห็นได้ชัดและส่งคืนก่อน
       กลับบ้าน

 

2.  บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา

 

เป็นหลักปฏิบัติของทางราชการที่กำหนดให้บุคคลต้องมีหลักฐานแสดงตนเอง คือ บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา จึงเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย เมื่อเข้ามาถึงวิทยาลัยจะต้องติดบัตรให้อยู่ระดับกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2 และจะต้องติดบัตร ตลอดเวลาที่อยู่ในวิทยาลัย

 

3.  การออกนอกวิทยาลัย

 

ถ้านักเรียนนักศึกษา ต้องการออกนอกวิทยาลัยในระหว่างเวลาเรียนให้ปฏิบัติดังนี้

3.1 ให้นำบัตรประจำตัวมอบให้งานปกครองที่ห้องปกครอง แล้วบันทึกลงในสมุดบันทึกของงานปกครองแล้วรับบัตรอนุญาต
       ออกนอกวิทยาลัยติดที่อกเสื้อ แล้วจึงออกนอกวิทยาลัยได้
3.2 เมื่อเสร็จธุระแล้ว ให้นำบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณมอบให้งานปกครอง แล้วลงนามส่งบัตรอนุญาตพร้อมกับรับ
       บัตรประจำตัวติดที่อกเสื้อ แล้วเข้าบริเวณวิทยาลัยได้

ข้อปฏิบัติอนุญาตดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษา หากฝ่าฝืนออกนอกบริเวณวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษตัดคะแนนความประพฤติ

 

 4.  การลา

 

นักเรียนนักศึกษาที่มีความจำเป็นมาเรียนไม่ได้ ให้เขียนใบลายื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาล่วงหน้า เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอนุญาตแล้ว นักศึกษาจะต้องนำใบลาไปเรียนอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านให้ทราบ สำหรับกรณีเจ็บป่วย ต้องส่งใบลาป่วยวันแรกที่กลับมาเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำวิชาทราบ

 

5.  การเยี่ยมบ้านหรือขอพบนักเรียนนักศึกษา

 

ให้ผู้มาเยี่ยมหรือขอพบติดต่อกับยามรักษาความปลอดภัย และให้ยามรักษาความปลอดภัย พาไปพบเจ้าหน้าที่ห้องปกครอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตามนักเรียนนักศึกษามาพบไม่อนุญาตให้เดินเข้าไปตามหาเอง ซึ่งนอกจากจะไม่สะดวกแล้วยังเป็นปัญหากับการปฏิบัติงานของวิทยาลัย

 

6.  การใช้โทรศัพท์

 

เนื่องจากวิทยาลัยมีโทรศัพท์ไว้ติดต่องานราชการจึงไม่สามารถให้นักเรียนนักศึกษาใช้โทรศัพท์ รวมทั้งไม่อนุญาตให้นักเรียนนักศึกษารับโทรศัพท์จากภายนอกด้วย นอกจากวิทยาลัย จะพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป

 

7.  ของหาย - เก็บของได้

 

เรื่องของหายในวิทยาลัยปรากฏอยู่เสมอและส่วนใหญ่มักไม่ได้คืน วิทยาลัยขอย้ำว่าไม่ให้นักเรียนนักศึกษา ใช้ของมีค่าหรือนำติดตัวมาวิทยาลัย ถ้าทำของหายภายในวิทยาลัยหรือเก็บของได้ให้ปฏิบัติดังนี้

7.1 นักเรียนนักศึกษาที่ทำของหายไปแจ้งที่งานปกครอง เพื่อประกาศหาตัวผู้อาจจะ เก็บของนั้นได้
7.2 นักเรียนนักศึกษาที่เก็บของผู้อื่นได้ให้นำของไปส่งไว้ที่งานปกครองเพื่อประกาศหา เจ้าของ

 

8.  กิจกรรมชมรม

 

นักเรียนนักศึกษาทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกของชมรมใดชมรมหนึ่งของวิทยาลัยในแต่ละภาคเรียนตามที่วิทยาลัยกำหนด และต้องเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมนั้นไม่ต่ำกว่า 80 % ของการจัดกิจกรรมชมรม เพื่อจะมีการประเมินผลให้ผ่านชมรมหรือไม่ด้วยโดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
ปวช. 1 ทุกคนต้องสมัครเป็นสมาชิกของชมรมลูกเสือ - เนตรนารี
ปวช. 2 ทุกคนต้องสมัครเป็นสมาชิกของชมรมศาสนาและวัฒนธรรมของไทย
ปวช. 3 และปวส. 1 , 2 ทุกคนต้องสมัครเป็นสมาชิกของชมรมวิชาชีพ ตามกลุ่มวิชาชีพ หรือสาขาที่ตนเรียนอยู่ เป็นสมาชิกชมรมอื่นเป็นชมรมรองก็ได้ตามความสมัครใจ

 

9.  กิจกรรมที่วิทยาลัยไม่จัดและไม่สนับสนุน

 

กิจกรรมที่วิทยาลัยไม่จัดและไม่สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาจัดได้แก่

- การจัดท่องเที่ยว
- พิธีต้อนรับน้องใหม่
- พิธีส่งพี่ที่จบการศึกษา
หากฝ่าฝืนจะต้องถูกพิจารณาโทษให้พักการเรียน

 

10.บัตรโดยสารรถไฟ

 

นักเรียนนักศึกษาที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดประสงค์จะกลับ ไปเยี่ยมบิดามารดาหรือผู้ปกครองในช่วงปิดภาคปลายปีการศึกษา และต้องการให้วิทยาลัยจัดทำบัตรลดครึ่งราคาค่าโดยสารรถไฟ ให้ติดต่อที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
สิ่งที่นักเรียนต้องนำมาติดต่อ คือ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว แต่งเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา และชำระเงิน 5.00 บาท

 

10.การแสดงความเคารพ

 

นอกจากกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการเคารพของนักเรียนนักศึกษาแล้ว นักเรียนนักศึกษาพึงแสดงความเคารพ เพื่อรักษาประเพณีและเป็นการให้เกียรติระหว่างครู-อาจารย์กับศิษย์ ดังนี้

11.1 นักเรียนนักศึกษาทุกระดับ จะต้องแสดงความเคารพครู - อาจารย์ทุกท่านของวิทยาลัยไม่ว่าจะสอบหรือไม่ได้สอนนักเรียน
         นักศึกษา 
11.2 เมื่อต้องการเดินแซงครู - อาจารย์ให้กล่าวคำขอโทษแล้วจึงโน้มตัวพองามขณะเดินผ่าน 
11.3 เมื่อเข้าพบหรือสนทนากับครู - อาจารย์ในห้องเรียน หรือห้องพักครู - อาจารย์ต้องอยู่ในอาการสำรวมและสุภาพ
11.4 ขณะมีการสวดมนต์ไหว้พระ นักเรียนนักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธต้องพนมมือส่วนนักเรียนนักศึกษาที่นับถือศาสนาอื่นต้อง
         สงบและสำรวม 
11.5 เมื่อมีการบรรเลงเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี นักเรียนนักศึกษาต้อง ยืนตรงสงบและสำรวม ไม่ว่าอยู่ในห้องเรียน
         หรือนอกห้องเรียน

 

12.การเรียนวิชาทหารและการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 

การเรียนวิชาทหารจะรับสมัครนักเรียน ปวช. 1 ปีที่ 1 เข้าเรียนเป็นการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัต
ิดังต่อไปนี้

-  สำเร็จ ม.3 หรือเทียบเท่า มีค่าระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 2.00 และในวันสมัครต้องอายุไม่เกิน 22 ปี
-  มีขนาดร่างกาย น้ำหนัก ความสูง ตามที่กรมการรักษาดินแดนกำหนด
-  ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
-  ส่งหลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการศึกษา (รบ. ม.3) และรูปถ่าย
การเกณฑ์ทหาร การผ่อนผันการเรียกเข้ารับราชการทหารให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีอายุครบกำหนดการเรียกเข้ารับราชการทหารในแต่ละปีให้ส่ง สด.9 สำเนาทะเบียนบ้าน ติดต่อและต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี