Home ติดต่อ

ค้นหา

RMS Chetupon

alt

ฝ่าย/หน่วยงาน

PLC

รายละเอียดรายการบัญชี

รายงานทางการเงิน

โรงเรียนคุณธรรม

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

ห้องสมุด

ประกันคุณภาพ

alt

alt

alt

ข้อสังเกตุ
  • DB function failed with error number 1064
    You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 1 SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS jos_cdattachments (`id` INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,`articleid` INT(11) UNSIGNED NOT NULL,`userid` INT(11) UNSIGNED NOT NULL,`file` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',`title` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',`desc` MEDIUMTEXT DEFAULT '',`type` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',`size` INT(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,`access` INT(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,`password` VARCHAR(255) DEFAULT '',`published` INT(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,`created` DATETIME DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',`modified` DATETIME DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',`modifiedby` INT(11) DEFAULT 0,`downloaded` INT(11) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (`id`)) TYPE=MyISAM;
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
Tel : 02-427-3399 Fax : 02-427-5066
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
รถประจำทางที่ผ่านหน้าวิทยาลัยฯ : สาย 75 , 21, 88
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เบอร์โทร โอเปอร์เรเตอร์
101 ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
102 ผช.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
103 ผช.ฝ่ายบริหารทรัพยากร
104 ผช.ฝ่ายวิชาการ
105 ผช.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
111 ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม
114 งานบัญชี
115 หน้าห้องผู้อำนวยหาร
116 งานบุคลากร
117 งานสารบรรณ
118 งานการเงิน
119,120 งานประชาสัมพันธ์
121 งานวางแผนและงบประมาณ
122 งานวัดผล
123 งานประกันคุณภาพ
124 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
125 งานทะเบียน
126 ห้องพักครู แผนกบัญชี
210 งานแนะแนว
211 งานทวิภาคี
212 งานโครงการพิเศษ
213 งานครูที่ปรึกษา
311 งานปกครอง
312 ห้องพักครู อาจารย์สุรพล
313 งานการค้า
314 ห้องสถาบันอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ
315 ห้อง อวท.
316 งานกิจกกรรม
317 ห้องพักครู อาจารย์อมรรัตน์
322 งานเอกสารการพิมพ์
323 ห้องอินเตอร์เน็ต ชั้น 2
327 ห้องพักครู แผนกการตลาด
337 ห้องพักครู แผนกการตลาด
345 ห้องพักครูต่างชาติ
411,412 งานพัสดุ
415 ห้องดนตรีสากล
423 ห้อง Server
425 ห้องพักครู แผนกคอมพิวเตอร์
433 ห้องพักครู แผนกคอมพิวเตอร์
510 ห้องศูนย์การเรียนรู้
511 ห้องสมุด
512 งานพยาบาล
521 ห้อง QC
522 งานโสตฯ
523 ห้องเตรียมอาหารงานโสตฯ
610 กองลูกเสือ
611 งานอาคาร
621 ห้องพักครู แผนกโรงแรม
631 ห้องพักครู แผนกเลขานุการ
651 ห้องพักครู แผนกเลขานุการ
652 ห้องพักครู แผนกเลขานุการ
721 ห้องประชุม เวทีอาคาร 7
722 ห้องควบคุมระบบเครื่องเสียงอาคาร7
723 ห้องรับรอง อาคาร 7 ชั้น 2
810 บ้านโรงแรม
811 ห้องรับรอง บ้านโรงแรม