Home พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

Rms2012

alt

ค้นหา

ฝ่าย/หน่วยงาน

Facebook CCC

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

e-learning
alt

ห้องสมุด

sallc

ประกันคุณภาพ

alt

 

alt

เข้าสู่ระบบ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

alt

นางสาวมัลลกา โสภณลัคณา

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา

 

นางนภาพร นุชวงศ์

นางนภาพร นุชวงศ์

หัวหน้างานกิจกรรม

นักเรียน นักศึกษา

นางวรพร เกียรติศักดิ์โสภณ

นางวรพร เกียรติศักดิ์โสภณ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายฐิติพันธุ์ นิลพัฒน์

นายฐิติพันอ์ พงศ์ธนโอฬาร

หัวหน้างานปกครอง

นางสาวสุธีร์ เปรมมงคล

นางสาวสุธีร์ เปรมมงคล

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ

และจัดหางาน

alt

นางสาวหนึ่งฤทัย  ขอแช่มกลาง

หัวหน้างานสวัสดิการ

นักเรียน นักศึกษา

นางวิกรานตา โชติช่วงรัศมี

นางวิกรานตา โชติช่วงรัศมี

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

และบริการชุมชน