ข้อสังเกตุ

เรื่อง ประกวดคาราจ้างโครงการพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วมและอาคาร ๕

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ