ข้อสังเกตุ

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ร่วมชมนิทรรศการ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

alt