ข้อสังเกตุ

งานวางแผนและงบประมาณ

 

 

alt

นางสาวสุจิตรา เกิดผล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

(หัวหน้างาน)

 
 

นางกัญชลี  กฤษรุ่งเรือง

นางกัญชลี กฤษรุ่งเรือง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

(ครูช่วยงาน)

 

alt

นางสางสุนทรี อยู่สบาย

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

(เจ้าหน้าที่ธุรการ)