Get Adobe Flash player
หน้าแรก วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ

ปรัชญา

ใฝ่ใจการศึกษา ฝึกฝนการกระทำ เป็นผู้นำในสังคม

 

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมด้านการตลาด เป็นที่ยอมรับในสังคม

พัฒนาด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์

 

คำขวัญ/เอกลักษณ์

Learning by doing เรียนรู้จากการกระทำ

 

พันธกิจ

1. มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาและฝึกฝนทักษะการเป็นนักการตลาดมืออาชีพ

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้เรียนรู้่ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ

3. มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการก้าวทันสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ และสามารถประกอบอาชีพ