Get Adobe Flash player
หน้าแรก ครูประจำแผนก

ครูประจำแผนก

ครูประจำแผนก

 

นางสาวศิริพร คงเสรีดำรง

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด ปริญญาตรี

นางวัฒนาภรณ์  ธรรมบัวชา

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด ปวส.

นางศิริเพ็ญ อนงค์พร

หัวหน้าแผนกวิชการตลาด ปวช.

นางสาวประคอง  หลักคำ

นางสาววิจิตร เฟื่องฟูตระกูล

นางสาวจุฑามาส ศรีทองคำ

นางสาวสุวิมล ธนพัฒน์ธนากร

นางสุวิมล โกบประยูร

นางสาวศิริพร  สังข์สุวรรณ

นางพัฒพิมล ยะปัญญา

นางนภาภรณ์ ฤทธิวัชร์

นางสาวปนัดดา ภักดีเตล็บ

ว่าที่ ร.ต.พศวีร์ ชลินทร

น.ส.วารุณี ปะอิกุล

นางสาวนิติยา เหลาเคน

นางสาวนิตยา กาบเครือ